Biuro Konwentu Dziekanów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Współpraca międzynarodowa

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych do zadań Konwentu Dziekanów należy „reprezentowanie żołnierzy zawodowych w kontaktach międzynarodowych z organizacjami przedstawicielskimi żołnierzy zawodowych innych armii oraz podejmowanie decyzji o przynależności organów przedstawicielskich (…) do Europejskiej Organizacji Związków Żołnierzy, zwanej dalej "EUROMIL", a także innych międzynarodowych organizacji przedstawicielskich żołnierzy zawodowych”.

Zgodnie ze swoimi uprawnieniami Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP prowadzi współpracę międzynarodową w ramach

Europejskiej Organizacji
Związków Żołnierzy EUROMIL.


Logo EUROMIL
21 stycznia 1997 r. płk Kozina w imieniu Ministra Obrony Narodowej wystąpił z wnioskiem o przyznanie Konwentowi Dziekanów statusu obserwatora przy Europejskiej Organizacji Związków Żołnierzy EUROMIL. 23 maja 1997 r. status obserwatora został przyznany Konwentowi. Niestety ze względów prawnych (funkcjonowanie tylko na podstawie decyzji MON) oraz utrudnień ze strony MON nastąpiło na kilka lat zawieszenie kontaktów. Nawiązano natomiast i zaczęto rozwijać kontakty z naszymi sąsiadami – związkami żołnierzy państw Grupy Wyszehradzkiej.


Akty prawne z 2004 r. pozwoliły Konwentowi na wstąpienie do EUROMIL. 15 października 2004 r. podczas 90. posiedzenia Prezydium EUROMIL Konwent został pełnoprawnym członkiem tej organizacji. W dniu 13 listopada 2008 r. podczas III Kongresu w Brukseli przewodniczący Konwentu został wybrany do Zarządu EUROMIL. Członkostwo Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP w EUROMIL oraz obecność podczas kolejnych posiedzeń jego Prezydium stwarza warunki do aktywnej reprezentacji żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego na szczeblu europejskich związków żołnierzy. Polscy przedstawiciele występują na forum Prezydium również z inicjatywami, między innymi w zakresie podjęcia przez EUROMIL tematu kodyfikacji praw człowieka w siłach zbrojnych oraz uniwersalnych standardów socjalnych żołnierzy, które obejmować powinny między innymi: odrębną opiekę medyczną żołnierzy, odrębny system emerytalny, podstawowe uprawnienia socjalne itp.

Członkostwo w EUROMIL daje sposobność współdecydowania o międzynarodowych regulacjach z zakresu ochrony praw kadry zawodowej sił zbrojnych oraz wymiany poglądów w obszarze standardów socjalnych. EUROMIL skupia obecnie 32 związki i stowarzyszenia żołnierzy z 24 państw europejskich – łącznie ok. 500 tysięcy żołnierzy zawodowych i rezerwistów.

Posiedzenie Prezydium EUROMILZarząd EUROMILWstąpienie do EUROMILDrugą płaszczyzną współpracy zagranicznej jest działalność regionalna w ramach

Grupy Wyszehradzkiej V4
i kontaktów bilateralnych.


Kraje V4
Współpraca w ramach EUROMIL pozwoliła również na intensyfikację naszych kontaktów z organizacjami przedstawicielskimi państw Grupy Wyszehradzkiej, Ukrainy, Rosji, Niemiec i państw skandynawskich. Żywe zainteresowanie naszymi problemami ze strony Niemieckiego Związku Żołnierzy Bundeswehry (DBwV) stworzył podwaliny pod merytoryczną współpracę również w zakresie dyskusji nad przyszłością organizacji przedstawicielskiej kadry zawodowej SZ RP. Tego typu kontakty bezpośrednio przekładają się na skuteczność działań wszystkich zaangażowanych stron.


Robocze kontakty regionalne na arenie międzynarodowej Konwent Dziekanów utrzymywał już od 1999 r. Ich intensyfikacja nastąpiła w 2001 r. podczas pierwszego spotkania organów przedstawicielskich kadry zawodowej państw grupy Wyszehradzkiej w Ryni. W spotkaniu tym w charakterze obserwatora uczestniczyła także delegacja łotewska. Łącznie do tej pory odbyło się 13 spotkań przedstawicieli SVzP-A-CR (Svaz vojáků z povolání Armády České Republiky), SV-SR (Zväz vojakov Slovenskej Republiky), HOSZ (Honvédszakszervezet) oraz Konwentu Dziekanów, w trakcie których omawiane są zagadnienia z zakresu bieżącej działalności i wyzwań stojących przed żołnierzami w poszczególnych państwach Europy Środkowej. Dzięki wykorzystaniu doświadczeń pozostałych partnerów wypracowane są metody skutecznej reprezentacji środowiska żołnierskiego, w tym walki o jego prawa.

Spotkanie V4 2009Spotkanie V4 2011
    
  • english version
  • BIP
pdf

Kontakt

Biuro Konwentu Dziekanów
pl. Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
tel. 261879935
fax. 261873259
konwentdziekanow@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP