Biuro Konwentu Dziekanów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia


Idea istnienia organów przedstawicielskich kadry zawodowej funkcjonuje już od bardzo dawna. Nie potwierdzone żadnymi aktami prawnymi jej odmiany pojawiły się już przed powstaniem II Rzeczypospolitej Polskiej. W SZ II RP funkcjonowała instytucja zebrań oficerskich. Nie miały one charakteru instytucji sformalizowanej, jednak ich decyzje obowiązywały wszystkich oficerów, a niekiedy nawet ich rodziny. Zebrania oficerskie wywierały ogromny wpływ na różne dziedziny życia oficerów, kształtowały tradycje, zwyczaje i obyczaje kadry oraz jej rodzin. Obejmowały sprawy etyczne, najważniejsze wydarzenia o charakterze służbowym, szkoleniowo-wychowawczym i prywatnym. Stanowiły istotny czynnik integrujący kadrę oficerską.


Przemiany społeczno-polityczne zapoczątkowane w 1989 r. wymusiły restrukturyzację sił zbrojnych (zmniejszenie, zmiana rozmieszczenia), która dostarczyła kadrze zawodowej niemałych emocji. Polska stała się krajem demokratycznym, powstały zatem nowe warunki pozwalające na tworzenie reprezentacji środowiska kadry zawodowej w celu obrony jej podstawowych praw. W grudniu 1989 r. można było zaobserwować pierwsze sygnały świadczące o chęci powołania organizacji przedstawicielskiej kadry zawodowej. Pomysłodawcy inspirowani podobnymi działaniami w innych armiach, szukając możliwości zalegalizowania tego typu instytucji, odwoływali się do ówczesnej ustawy o stowarzyszeniach.


Stefan Kozina Marek Bielec Anatol Tichoniuk Marian Babuśka
płk Stefan Kozina płk Marek Bielec płk Anatol Tichoniuk płk Marian Babuśka


16 lutego 1990 r. po raz pierwszy spotkali się przedstawiciele jedenastu Grup Inicjatywnych Organizacji Środowiskowej Żołnierzy Zawodowych Instytucji Centralnych MON. 10 – 11 marca w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Ryni, grupa żołnierzy zawodowych reprezentująca wszystkie rodzaje wojsk i IC MON przyjęła „Deklarację Związku Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego”. Ze względu na dezaprobatę najwyższych władz państwa instytucja ta nie rozpoczęła jednak swojej działalności. W połowie 1990 r. pojawiła się idea stworzenia zebrania oficerów, jako dobrowolnej, koleżeńskiej organizacji oraz instytucji mężów zaufania środowisk żołnierskich.


Spotkanie oficerów, które zapoczątkowało działalność instytucji zebrań oficerów i mężów zaufania w Wojsku Polskim, odbyło się 18 września 1990 r. w ówczesnym Departamencie Wychowania WP. Wkrótce zebrania oficerów zaczęły funkcjonować w całym Wojsku Polskim. W kolejnych latach podjęto działania mające na celu rozwój organów przedstawicielskich stosownie do potrzeb środowiska.

Konwent I kadencji Konwent II kadencji
Konwent I kadencji Konwent II kadencji


17 stycznia 1995 r. ukonstytuowało się pierwsze w historii Wojska Polskiego Zgromadzenie Mężów Zaufania MON. Jego powołanie zainspirowało oficerów ze Sztabu Generalnego WP, okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych do podobnych działań, co pozwoliło, za zgodą Szefa Sztabu Generalnego WP, na utworzenie Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Wojska Polskiego. Pierwsze, historyczne posiedzenie Konwentu odbyło się 12 kwietnia 1995 r., a przewodniczącym Konwentu został płk Stefan Kozina.


Konwent starał się wpływać na kształt dokumentów normatywnych dotyczących istotnych zagadnień nurtujących środowisko wojskowe, występować w obronie interesów żołnierzy i ich praw. Przekazywał przełożonym niepokoje kadry na tle warunków służby i socjalno-bytowych rodzin. Nawiązywano kontakty z organizacjami środowiskowymi m.in. ze Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy oraz kontakty międzynarodowe.


10 lutego 1999 r. przewodniczącym Konwentu (drugiej kadencji) został płk Marek Bielec. II kadencja Konwentu to walka o „cywilizowaną redukcję”, traktowanie zawodu żołnierza jak innych profesji. Batalia o osłony socjalne i właściwą rekonwersję osiągnęła częściowy skutek. Bez działań Konwentu nie byłoby np. odszkodowań za skrócenie służby. Ogromną zasługą Konwentu było zachowanie w nowej ustawie o zakwaterowaniu dotychczasowych uprawnień.


Zasadniczym celem Konwentu było podniesienie rangi i uprawomocnienie organów przedstawicielskich. Udało się to osiągnąć. Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 124/MON z dnia 29 kwietnia 2003 r. utworzył Biuro Konwentu Dziekanów oraz wybieralne przez kadrę, etatowe stanowiska dziekanów korpusu oficerów w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych zapisem art.108. ust. 3 zezwala na tworzenie organów przedstawicielskich. Szczegóły ich funkcjonowania określa wydane na podstawie ust. 4 tegoż artykułu rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych. Od tego momentu Konwent Dziekanów posiada silną legitymizację swoich działań.

Konwent III kadencji Konwent IV kadencji
Konwent III kadencji Konwent IV kadencji


W latach 2004 – 2010 funkcję przewodniczącego Konwentu piastował płk Anatol Tichoniuk. Działalność Konwentu III i IV kadencji poświęcona została zmianie formuły komunikowania się z kadrą zawodową. Posiedzenia Konwentu zostały połączone ze spotkaniami z kadrą w jednostkach. Pozwoliło to na żywy kontakt, przedstawianie działalności Konwentu jak też bezpośrednie zapoznawanie się z problemami nurtującymi żołnierzy zawodowych. Konwent z powodzeniem doprowadził do zmiany przepisów pragmatycznych, zabiegał o zachowanie poziomu uposażeń żołnierzy zawodowych w stosunku do wzrostu wynagrodzeń w służbach mundurowych, jak i całym społeczeństwie. Sukcesem jest również przywracanie uprawnień socjalnych.


6 grudnia 2010 r. rozpoczęła się nowa kadencja Konwentu Dziekanów. Przewodniczącym wybrano dotychczasowego zastępcę Przewodniczącego Konwentu – Dziekana Ministerstwa Obrony Narodowej płk Mariana Babuśkę oraz Zastępcę Przewodniczącego Konwentu, którym został kmdr Wiesław Banaszewski. Konwent kontynuował dorobek wcześniejszych kadencji - sprawdzone sposoby komunikowania się z kadrą zawodową. Realizowane były przede wszystkim spotkania z kadrą zawodową w garnizonach na terenie całego kraju. W codziennej działalności wykorzystywano ponadto środki masowego przekazu, poprzez które przybliża się opinii publicznej stanowisko i opinie środowiska żołnierskiego.


Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP za najważniejsze cele działalności w latach 2010 – 2013 uznał:

 • aktywną obecność przedstawicieli Konwentu w pracach nad reformą emerytalną żołnierzy zawodowych;
 • doprowadzenie poziomu uposażeń żołnierzy do wartości porównywalnych z pozostałymi służbami mundurowymi;
 • podniesienie reprezentacji zawodowej korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych.


Zmiany struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych RP pociągnęły za sobą zmiany w składzie przedstawicielstwa żołnierzy. Likwidacja Śląskiego i Pomorskiego Okręgu Wojskowego spowodowała skrócenie kadencji Dziekanów ppłk Wojciecha Fałkowskiego i ppłk Waldemara Trzeszczkowskiego. 15 listopada 2011 r. Skład Konwentu Dziekanów uzupełnił Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ kmdr por. Dariusz Dębski.

Konwent V kadencji Konwent VI kadencji
Konwent V kadencji Konwent VI kadencji


Kolejna kampania sprawozdawczo-wyborcza wyłoniła przedstawicieli środowiska żołnierzy trzech korpusów. 5 grudnia 2013 r. odbyły się wybory przewodniczących organów przedstawicielskich. Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych płk Marian Babuśka, Przewodniczący Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych st. chor. sztab. Janusz Nogaj oraz Przewodniczący Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych st. szer. Tobiasz Morański utworzyli pierwsze Prezydium Organów Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych.


Konwent Dziekanów kadencji 2014-2016 za priorytety działalności przyjął:

 • doskonaleniu sytemu motywacyjnego,
 • przeciwdziałaniu spłaszczeniu uposażeń,
 • utrzymaniu odrębnego systemu emerytalnego, jak też warunków odejścia na emeryturę,
 • zapewnieniu przyjaznego dla żołnierzy wdrożenia aktów wykonawczych do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • zwiększeniu roli organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych m.in. poprzez zwiększenie ich reprezentatywności,
 • godne reprezentowanie żołnierzy zawodowych wobec przełożonych.


W dniu 5 grudnia 2016 r. skończyła się kolejna kampania sprawozdawczo wyborcza w organach przedstawicielskich. Przewodniczącym Konwentu Dziekanów został
kmdr Wiesław Banaszewski, Przewodniczącym Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych st. chor. sztab. Janusz Nogaj natomiast Przewodniczącym Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych st. szer. mgr Andrzej Kucharek.

Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych w kadencji 2016 – 2019 tworzą:


Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych
kmdr Wiesław BANASZEWSKI

Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Ministerstwa Obrony Narodowej

płk Zbigniew GUZOWSKI

Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych
kpt Jan JASTRZĘBSKI

Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Sił Powietrznych

ppłk Krzysztof JEWGIEJUK

Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Marynarki Wojennej

kmdr Andrzej DOLECKI

Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Specjalnych

płk Grzegorz PIOTROWSKI

Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ

ppłk Waldemar CZAPLICKI

Konwent VII kadencji
Konwent kadencji 2017-2019

 

  
 • english version
 • BIP
pdf

Kontakt

Biuro Konwentu Dziekanów
pl. Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
tel. 261879935
fax. 261873259
konwentdziekanow@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP