Biuro Konwentu Dziekanów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Biuro Konwentu Dziekanów
kmdr Wiesław Banaszewski

Dyrektor Biura
- Przewodniczący
Konwentu Dziekanów

kmdr Wiesław Banaszewski

Biuro Konwentu Dziekanów zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 124/MON z dnia 29 kwietnia 2003 roku (Dz. Urz. MON z 2003 r., Nr 7, poz. 85 z późn. zm.) jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Podsekretarzowi Stanu. Celem istnienia Biura jest umożliwienie realizacji zadań Przewodniczącego Konwentu, min.:

 • obrona praw żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego oraz reprezentowanie ich interesów wobec Ministra Obrony Narodowej i innych przełożonych, a w szczególności przedstawianie im:
  • opinii i propozycji dotyczących dowodzenia i stosunków międzyludzkich, warunków pełnienia służby oraz sytuacji socjalnej żołnierzy zawodowych,
  • spraw służbowych i osobistych żołnierzy zawodowych;
 • reprezentowanie Konwentu w organach kolegialnych Ministra Obrony Narodowej;
 • wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Ministra Obrony Narodowej oraz właściwych dowódców i kierowników komórek organizacyjnych;
 • reprezentowanie Konwentu wobec organów władzy publicznej oraz organizacji pozarządowych i środków masowego przekazu;
 • reprezentowanie Konwentu w pracach zespołów opracowujących projekty aktów prawnych dotyczących służby żołnierzy zawodowych i działalności jednostek wojskowych;
 • sygnalizowanie dowódcom jednostek wojskowych problemów i nieprawidłowości oraz przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego;
 • stwarzanie właściwych warunków pracy dla dziekanów korpusu oficerów zawodowych i mężów zaufania;
 • utrzymywanie bieżącej współpracy Konwentu z Euromilem oraz organizacjami przedstawicielskimi żołnierzy zawodowych innych armii;
 • współpraca z władzami organizacji byłych żołnierzy zawodowych;
 • reprezentowanie Konwentu podczas uroczystości państwowych i wojskowych
 • zwracanie się do właściwych organów wojskowych w indywidualnych sprawach żołnierzy zawodowych o wyjaśnienie sprawy i poinformowanie o zajętym stanowisku.

 

 

  
 • english version
 • BIP
pdf

Kontakt

Biuro Konwentu Dziekanów
pl. Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
tel. 261879935
fax. 261873259
konwentdziekanow@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP