Biuro Konwentu Dziekanów

 

 

 

Dyrektor Biura – Przewodniczący Konwentu Dziekanów w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godz. od 15 do 16.30, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel.: +48 261 879 935).

 

 

Adres korespondencyjny, na który można kierować skargi i wnioski:

 

Biuro Konwentu Dziekanów
plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa

email: konwentdziekanow@ron.mil.pl

tel.: +48 261 879 935

 

 

 

 

Podstawa prawna: prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji wynika z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z poźn. zm.).

Sposób organizacji systemu skargowo-wnioskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej lub jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej reguluje decyzja Nr 171/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego (Dz. Urz. MON poz. 196)

Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków reguluje Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z poźn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Organizację, zasady składania i rozpatrywania petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Kontakt

Biuro Konwentu Dziekanów
pl. Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
tel. 261879935
fax. 261873259
konwentdziekanow@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP