Biuro Konwentu Dziekanów

 

 

 

Biuro Konwentu Dziekanów zostało powołane w celu umożliwienia realizacji zadań Przewodniczącego Konwentu Dziekanów.

Zadania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1184), obejmują:

- zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Konwentowi;
- wykonywanie uchwał przyjętych przez Konwent;
- obronę praw żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego oraz reprezentowanie ich interesów wobec Ministra Obrony Narodowej i innych przełożonych, a w szczególności przedstawianie im: (a) opinii i propozycji dotyczących dowodzenia i stosunków międzyludzkich, warunków pełnienia służby oraz sytuacji socjalnej żołnierzy zawodowych; (b) spraw służbowych i osobistych żołnierzy zawodowych;

- reprezentowanie Konwentu w organach kolegialnych Ministra Obrony Narodowej;

- wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Ministra Obrony Narodowej oraz właściwych dowódców i kierowników komórek organizacyjnych;

- reprezentowanie Konwentu wobec organów władzy publicznej oraz organizacji pozarządowych i środków masowego przekazu;

- reprezentowanie Konwentu w pracach zespołów opracowujących projekty aktów prawnych dotyczących służby żołnierzy zawodowych i działalności jednostek wojskowych;

- sygnalizowanie dowódcom jednostek wojskowych problemów i nieprawidłowości oraz przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego;

- stwarzanie właściwych warunków pracy dla dziekanów korpusu oficerów zawodowych i mężów zaufania;

- utrzymywanie bieżącej współpracy Konwentu Dziekanów z Euromilem oraz organizacjami przedstawicielskimi żołnierzy zawodowych innych armii;

- współpracę z władzami organizacji byłych żołnierzy zawodowych;

- reprezentowanie Konwentu podczas uroczystości państwowych i wojskowych;

- zwracanie się do właściwych organów wojskowych w indywidualnych sprawach żołnierzy zawodowych o wyjaśnienie sprawy i poinformowanie o zajętym stanowisku.

Kontakt

Biuro Konwentu Dziekanów
pl. Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
tel. 261879935
fax. 261873259
konwentdziekanow@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP