Biuro Konwentu Dziekanów

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 lipca 2019
Projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym - zniesienie wymogu ukończenia 55 lat
W dniu 2. lipca 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.


Istotnym elementem nowelizacji projektu ustawy jest zniesienie jednego z warunków nabycia praw emerytalnych - wymogu ukończenia 55 lat przez żołnierzy zawodowych.

Nowe przepisy obejmują żołnierzy zawodowych, którzy po raz pierwszy rozpoczęli służbę po 31 grudnia 2012 roku. 
Drugi warunek nabycia praw emerytalnych – 25-letni minimalny staż w służbie – dla tej grupy żołnierzy pozostaje niezmieniony.

Przedmiotowy projekt jest wynikiem porozumień z listopada 2018 roku między MSWiA a związkami zawodowymi. Przygotowany przez MSWiA projekt nowelizacji nie uwzględniał jednak żołnierzy zawodowych. Z tego względu, bezpośrednio po podpisaniu porozumień, Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych kmdr Wiesław BANASZEWSKI wystąpił do Ministra Obrony Narodowej z prośbą o rozważenie wprowadzenia podobnych rozwiązań, także w odniesieniu do emerytur wojskowych. Pierwsze pismo w przedmiotowej sprawie skierował w dniu 27.11.2018 roku, kolejne – na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych – 12.03.2019 roku i po opublikowaniu w Rządowym Centrum Legislacji projektu nowelizacji ustawy opracowanego przez MSWiA – 04.06.2019 roku.

Kierownictwo MON przychylnie odniosło się do propozycji Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych i włączyło się w prace legislacyjne zmierzające do objęcia projektowaną zmianą niewymienionych w projekcie żołnierzy zawodowych.
W uzasadnieniu Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech SKURKIEWICZ potwierdził, że „Pozostawienie mniej korzystnych rozwiązań dotyczących emerytur żołnierzy zawodowych mógłby się wiązać się z nieuzasadnioną deprecjacją zawodu żołnierza względem funkcjonariuszy służb mundurowych."

W rezultacie podjętych starań przyjęty projekt nowelizacji ustawy uwzględnia również żołnierzy zawodowych.

 

Link do strony premier.gov.pl

generuj pdf
Kontakt

Biuro Konwentu Dziekanów
pl. Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
tel. 261879935
fax. 261873259
konwentdziekanow@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP